הסכם משתמש
מבוא
הסכם משתמש זה (להלן ההסכם) מסדיר את היחסים בין הבעלים של Readyedi.co.il (להלן ReadyEdi) לבין כל מי שיעשה שימוש מכל סוג שהוא הקיים באתר.
ReadyEdi אינו אתר מדיה.
על ידי השימוש באתר אתה מסכים לתנאי הסכם זה.
אם אינך מסכים לתנאי הסכם זה, אינך מורשה לגלוש או להשתמש באתר ReadyEdi.
תנאי שימוש
:בעל האתר מעניק למשתמש את הזכות לפרסם באתר את המידע הבא
— טקסט מידע-
— סרטונים-
— חומרים מצולמים.
זכויות וחובות הצדדים
:למשתמש הזכות
— חיפוש מידע באתר-
— קבלת מידע באתר-
העתקת מידע לאתרים אחרים, תוך ציון המקור-
השתמש במידע באתר למטרות אישיות ולא-מסחריות-
השתמש במידע באתר למטרות מסחריות באישור מפעיל האתר בלבד-
:למפעיל האתר הזכות
לפי שיקול דעתו והצורך ליצור, לשנות, לבטל את הכללים-
הגבלת הגישה למידע כלשהו באתר-
ליצור, לשנות, למחוק מידע-
מחיקת חשבונות-
סירוב להרשמה ללא הסבר-
:המשתמש מסכים
להבטיח את דיוק המידע שנמסר-
להבטיח את בטיחות הנתונים האישיים מגישה של צד שלישי-
לא להפיץ מידע שמטרתו תעמולה של מלחמה, הסתה לשנאה ואויבות לאומית, גזעית או דתית, כמו גם מידע אחר להפצתו הניתנת אחריות פלילית או ניהולית-
. לא להשתמש באתר זה ו/או לנקוט בפעולה כלשהי אשר יש בה כדי לשבש את פעולת האתר ו/או אשר יש בה כדי לפגוע במשתמשים אחרים או לשבש להפריע את שימושם באתר-
. לא ליצור מספר חשבונות באתר, אם הם למעשה שייכים לאותו אדם-
.לא לבצע פעולות שמטרתן להטעות משתמשים אחרים-
. אל תעביר את חשבונך ו / או את שם המשתמש והסיסמה של חשבונך לצדדים שלישיים לשימוש-
. לא לפרסם חומרים בעלי אופי פרסומי, ארוטי, פורנוגרפי או פוגעני, כמו גם מידע אחר אשר יש בו משום עבירה על חוקי מדינת ישראל-
.לא להשתמש בתוכנות כלשהן לאיסוף מידע אוטומטי ו / או אינטראקציה עם האתר ושירותיו-
!!!המשתמש לוקח על עצמו אחריות מלאה לשמירה על כללי הבטיחות במהלך האחסון והשימוש בסוללות ליתיום פולימר או איון שנרכשו באתר

לכל סוללות ReadyEdi יש אחריות (60) יום ממועד הרכישה. האחריות אינה מכסה נזקי ריסוק, טעויות משתמש, תקלות טעינה, נזק קוסמטי, רשלנות או שימוש לרעה, נזקי צד ג’, נזקי גוף או נזק מכל סוג שהוא. האחריות תהיה על פי שיקול דעתה המלא של ReadyEdi בהתבסס על המצב הנדון. כל אפשרות החלפה כזו תוכתב על ידי ReadyEdi באופן שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ReadyEdi. כל האחריות המאושרת חלה על הסוללה (או הסוללות) שצוינו בתוקף על ידי ReadyEdi.

מגבלות נזק

ReadyEdi לא תהיה אחראית לנזקים מיוחדים, עקיפים או תוצאתיים, אובדן רווחים או ייצור או הפסד מסחרי בכל דרך שהיא הקשורה למוצר,
בין אם התביעה מבוססת על חוזה, אחריות, רשלנות או אחריות קפדנית. יתר על כן, בשום מקרה האחריות של ReadyEdi לא תעלה על המחיר של המוצר שעליו נטענת אחריות. מכיוון של ReadyEdi אין כל שליטה על השימוש, ההתקנה, ההרכבה הסופית, השינוי או השימוש לרעה, לא תישא ולא תקבל אחריות בגין כל נזק או פציעה כתוצאה מכך.
על ידי פעולת השימוש, ההתקנה או ההרכבה המשתמש לוקח על עצמו את כל האחריות הנובעת מכך.
אם אתה כקונה או משתמש לא מוכן לקבל את האחריות הקשורה לשימוש במוצר זה, מומלץ להחזיר מוצר זה באופן מיידי במצב חדש ובלתי מנוצל למקום הרכישה.

מפעיל האתר מתחייב:

.לשמור על ביצועי האתר אלא אם הדבר בלתי אפשרי מסיבות שאינן בשליטתו-
.ליישם הגנה מקיפה על חשבון המשתמש-
.להגן על מידע שהפצתו מוגבלת או אסורה על פי חוק על ידי מתן אזהרה או על ידי מחיקת חשבון משתמש שמפר את הכללים-
אחריות הצדדים
. המשתמש אחראי באופן אישי למידע שהוא מפיץ-
.מפעיל האתר אינו נושא באחריות כלשהי לדיוק המידע המועתק ממקורות אחרים-
.מפעיל האתר אינו נושא באחריות כלשהי לשירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים-
— במקרה של מצב חירום (פעולות צבאיות, אסון טבע וכדומה), מפעיל האתר אינו מתחייב לבטיחות המידע שפורסם על ידי המשתמש, כמו גם להפעלה ללא הפרעה של האתר-
תנאי הסכם
הסכם זה ייכנס לתוקף בכל שימוש באתר זה.
ההסכם חדל להיות תקף כאשר מופיעה גרסה חדשה.
מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת באופן חד צדדי הסכם זה לפי שיקול דעתו. מבלי למסור על כך הודעה מוקדמת למשתמשים.

Terms of use
This User Agreement (hereinafter the Agreement) governs the relationship between the owner of readyedi.co.il (hereinafter ReadyEdi or Administration) on the one hand and the user of the site on the other.

ReadyEdi is not a media site.

By using the site, you agree to the terms of this agreement.
If you do not agree with the terms of this agreement, do not use the ReadyEdi website!
Subject of agreement
The administration gives the user the right to post on the site the following information:
Subject of agreement
The administration gives the user the right to post on the site the following information:
— Text information
— Videos
— Photographic materials
Rights and obligations of the parties
The user has the right to:
— search for information on the site
— receive information on the site
— copy information to other sites with an indication of the source
— use the site information for personal non-commercial purposes
— use the site information for commercial purposes with the permission of the Administration
The administration has the right:
— at its discretion and the need to create, modify, cancel the rules
— restrict access to any information on the site
— create, modify, delete information
— delete accounts
— refuse to register without explanation
User agrees:
— ensure the accuracy of the information provided
— ensure the safety of personal data from access by third parties
— not to disseminate information that is aimed at propaganda of war, inciting national, racial or religious hatred and enmity, as well as other information for the dissemination of which criminal or administrative liability is provided
— do not disrupt the website
— do not create multiple accounts on the Site if in fact they belong to the same person
— do not commit actions aimed at misleading other Users
— do not transfer your account and / or username and password of your account to third parties for use
— not to post materials of advertising, erotic, pornographic or offensive nature, as well as other information, the placement of which is prohibited or contrary to the norms of the current legislation of the Russian Federation
— not use scripts (programs) for the automated collection of information and / or interaction with the Site and its Services
The user assumes full responsibility for observing safety rules during storage and use of lipo battery purchased on the site!

Damage Limits!

ReadyEdi will not be liable for special, indirect or consequential damages, loss of profits or production or commercial loss in any way connected with the product,
whether claim is based in contract, warranty, negligence, or strict liability. Further, in no event shall the liability of ReadyEdi exceed the individual price of the product on which liability is asserted. As ReadyEdi has no control over use, setup, final assembly, modification or misuse, no liability shall be assumed nor accepted for any resulting damage or injury.
By the act of use, setup or assembly the user accepts all resulting liability.
If you as the purchaser or user are not prepared to accept the liability associated with the use of this product, you are advised to return this product immediately in new and unused condition to the place of purchase.

Administration undertakes:
— maintain the site’s performance unless it is impossible for reasons beyond the Administration’s control.
— implement comprehensive protection of the User account
— protect information whose distribution is limited or prohibited by law by issuing a warning or by deleting a user account that violates the rules
Responsibility of the Parties
— the user is personally responsible for the information he disseminates
— the administration does not bear any responsibility for the accuracy of information copied from other sources
— the administration does not bear any responsibility for the services provided by third parties
— in the event of a force majeure situation (military operations, state of emergency, natural disaster, etc.), the Administration does not guarantee the safety of the information posted by the User, as well as the uninterrupted operation of the information resource
Agreement Terms
This Agreement shall enter into force upon any use of this site.
The agreement ceases to be valid when a new version appears.
The administration reserves the right to unilaterally amend this agreement at its discretion.
The administration does not notify users of a change in the Agreement.


WhatsApp chat